Hervormde gemeente Onderdendam

Kerkenraad

Het hoofd van de kerk is Jezus Christus. Hij roept, regeert en bewaart Zijn kerk. Hij geeft daarvoor aan alle gemeenteleden gaven waarmee zij Hem en elkaar mogen dienen. Daarnaast roept hij sommige mannelijke belijdende gemeenteleden tot een speciale dienst: de ambtsdragers. Zij worden geroepen om Hem te vertegenwoordigen en om de gemeente "toe te rusten tot dienstbetoon" (Efeze 4:12). Zoals Christus drie ambten had (profeet, koning en priester), zo hebben wij in de kerk ook drie ambten: predikant, ouderling en diaken. De ambtsdragers vormen samen de kerkenraad. Aan het begin van hun (nieuwe) ambtsperiode worden de broeders in de kerkdienst (her) bevestigd in hun ambt volgens het klassieke bevestigingsformulier.

Aan de predikant is in het bijzonder opgedragen: de verkondiging van het Woord, de bediening van de Sacramenten (de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal, de dienst der gebeden, de leiding van de kerkdiensten, het afnemen van de openbare belijdenis van het geloof, de bevestiging van ambtsdragers en de kerkelijke bevestiging en inzegening van het huwelijk. Daarnaast, samen met de ouderlingen, het opzicht over de gemeente, de herderlijke zorg, werk onder hen die van het evangelie vervreemd zijn en de catechese en geestelijke vorming van de jeugd.

Aan de ouderlingen is in het bijzonder opgedragen: het samenbrengen van de gemeente, de zorg dat alles in de gemeente met orde gebeurt, het dragen van medeverantwoordelijkheid voor de bediening van het Woord en het goede gebruik van de sacramenten, de ambtelijke vertegenwoordiging bij de kerkdiensten, de verzorging van de stoffelijke belangen van de gemeente, voor zover niet van diaconale aard, door daartoe in het bijzonder aangewezen ouderling-kerkrentmeesters, en verder, samen met de predikant het opzicht over de gemeente de herderlijke zorg, werk onder hen die van het evangelie vervreemd zijn en de catechese en geestelijke vorming van de jeugd.

Aan de diakenen is opgedragen: de dienst der barmhartigheid jegens gemeente en wereld. In het bijzonder: bijstand aan hen die verpleging en verzorging behoeven, die moeilijkheden hebben in het gezinsleven, maatschappelijke problemen of in stoffelijke nood verkeren. Daarnaast: voorlichting van de gemeente m.b.t. de sociale noden, ambtelijke vertegenwoordiging bij de kerkdiensten, het dienen aan de Avondmaalstafel, de leiding over het inzamelen van de gaven en het beheer van de diaconale gelden en goederen.

Samenstelling kerkenraad

Voorzitter:
De heer J. Twilhaar (tot 1-7-2023)
Predikant:
Vacant
Ouderlingen:
Vacature
De heer H.J. Oudman
Ouderling-kerkrentmeesters:
De heer A.J. van den Bergh
De heer G. Medema
Diakenen:
De heer A. Lok
Mevrouw A. van Ginkel