Hervormde gemeente Onderdendam

Kerkrentmeesterschap

Uitgangspunt voor het beleid van de kerkvoogdij van de Hervormde gemeente is in de eerste plaats de verkondiging van het Woord van God met het gebed dat de Heilige Geest een woonplaats zal hebben in onze gemeente.

Het financiële beleid is erop gericht dat de gemeente in staat is te voldoen aan haar financiële verplichtingen die zij heeft aan de predikantsplaats, de koster, de organisten en de kerk in haar geheel. De werkzaamheden van de kerkvoogdij omvatten met name het beheer over alle goederen en gelden van de gemeente, alsook de werving van "levend geld"

Werkwijze

Het College van Kerkrentmeesters beheert het kerkgebouw, het Verenigingsgebouw, de landerijen van de kerk het vermogen van de kerk. Zij onderhoudt hiertoe contact met verschillende instanties en banken. Ook draagt zij zorg voor de verhuur van kerkgebouw en Verenigingsgebouw.

Conform de daarvoor gemaakte afspraken in het kader van de combinatie met de Hervormde gemeente van Bedum, draagt de Hervormde gemeente van Onderdendam een deel van de kosten van de predikantsplaats, inclusief de kosten van de ambtswoning.

Het College van kerkrentmeesters stelt jaarlijks de jaarrekening en de begroting op en presenteren die aan de kerkenraad. Ook worden deze gepubliceerd in het kerkblad en op een gemeenteavond toegelicht. Ook wordt verantwoording van de jaarrekening en de begroting afgelegd aan het Diensten Centrum van de Protestantse Kerk in Nederland.

Daarnaast draagt de kerkvoogdij zorg voor het bijhouden van de registers van de gemeenteleden, het doorgeven van mutaties via het ledenregistratieprogramma van de PKN genaamd LRP, alsmede het bijhouden van de Doop-, Lidmaten- en Trouwboeken.

Rekeningnummers Hervormde gemeente Onderdendam

Voor het overmaken van uw financiële bijdrage voor de kerk en voor giften en collectebonnen kunt u gebruik maken van de volgende rekeningnummers:

Postbank (giro): NL60INGB0000827514
Bankrekeningnummer: NL22RABO0305818058

ten name van College van kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Onderdendam.