Hervormde gemeente Onderdendam

Zending & evangelisatie

Jezus Christus heeft Zijn gemeente de opdracht gegeven om in de wereld van Hem te getuigen. Zijn Naam is ons gegeven als de enige weg ten leven. Wij realiseren ons dat overdracht van het Evangelie niet te organiseren is. Alleen de Heilige Geest kan mensenharten aanraken en het Woord van God doorgeven. Toch hebben we als gemeenten ook de opdracht om na te denken hoe de Geest onze gemeente daartoe kan gebruiken. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen de verkondiging van Gods Woord over de hele wereld en in onze eigen omgeving.

Zending

De kerkenraad acht het van groot belang dat de gemeente betrokken is bij het werk van zending. Deze betrokkenheid komt tot uitdrukking door in de samenkomsten van de gemeente geregeld aandacht te vragen voor het werk van zending en daarvoor te bidden.

Het werk van zendingsorganisaties, zoals van de Gereformeerde Zendingsbond (GZB)), Woord & Daad en de Stichting Christenen voor Israel, wordt regelmatig onder de aandacht gebracht. Op een gemeenteavond kan een zendingsorganisatie zich voorstellen en laten zien wat er op het zendingsveld gebeurt. Daarnaast wordt er in de kerk geregeld geld ingezameld voor het werk van deze organisaties.

Bijzonder betrokkenheid op zendingswerk is er ook via de organisatie World Servants. De afgelopen jaren hebben een aantal jongeren uit onze gemeente deelgenomen aan projectreizen van deze organisatie naar verschillende landen en zo het zendingsveld van nabij meegemaakt. Op deze wijze wordt het werk van de zending voor jongeren concreet zichtbaar. De kerkenraad stimuleert deze vorm van betrokkenheid op het zendingswerk en zamelt hiervoor ook geld in.

Evangelisatie

Christus heeft tot zijn volgelingen gezegd: "Gij zijt het licht der wereld" (Mattheüs 5: 14). Evangelisatie heeft dan ook niet in de eerste plaats te maken met allerlei activiteiten die ondernomen worden, maar vooral met hoe wij als gemeenteleden staan op de plek waar God ons geplaatst heeft; in ons gezin, op school of opleiding, op ons werk en in onze woonplaats.

Daarnaast zoeken we ook als gemeente naar hoe het Evangelie van Gods liefde in Jezus Christus in onze omgeving bekend kan worden gemaakt. Ook voor evangelisatie geldt dat dit niet door onszelf te organiseren is. Het is de Heilige Geest die mensen tot Christus brengt. De gemeente is steeds op zoek naar hoe zij daarin een kanaal voor de Geest kan zijn.

Hiertoe is ook, in samenwerking met de Gereformeerde Kerk van Onderdendam, een evangelisatiecommissie opgericht. Vanuit deze commissie worden volgende activiteiten ondernomen:

 1. Verspreiding evangelisatie lectuur.

  Twee maal per jaar wordt er in het dorp evangelisatielectuur verspreid (de Elizabethbode); rond Kerst en rond Pasen.

 2. Presentie en dorpsfeest.

  Presentie op het jaarlijkse dorpsfeest "Scheepsjoagen". Op dit feest wat ieder jaar eind augustus of begin september gevierd wordt, zijn wij aanwezig d.m.v. een Christelijke boekenstand, in samenwerking met de Vereniging voor Zending in Nederland (IZB), en door het organiseren van activiteiten voor kinderen.

 3. Kerstnachtdienst.

  Vanaf 2010 zal er een Kerstnachtdienst georganiseerd worden door de Evangelisatiecommissie (dus uitgaande van de Gereformeerde kerk en de Hervormde gemeente in Onderdendam. Voorheen werd die alleen georganiseerd door de Gereformeerde Kerk in Onderdendam.

 4. Kerstviering voor ouderen.

  Naast de bovengenoemde activiteiten van de evangelisatiecommissie, wordt er ook ieder jaar met kerst vanuit onze gemeente, in samenwerking met de Activiteitencommissie Onderdendam, in het Dorpshuis een kerstviering voor de ouderen van Onderdendam georganiseerd.

 5. Meimarkt.

  Daarnaast heeft ook de jaarlijkse meimarkt een missionaire spits. Deze dag is een echte ontmoetingsdag van de kerk met het dorp. Voor de kinderen wordt een kinderhoekje georganiseerd waar ze kunnen knutselen, waarbij ze ook spelende wijs met het Evangelie in aanraking worden gebracht. De afgelopen jaren trokken deze dagen zeer veel bezoekers.