Hervormde gemeente Onderdendam

Erediensten

Centraal in het gemeenteleven staat de zondagse eredienst. Elke zondag is er om 19.00 uur dienst in de Hervormde kerk van Onderdendam. In onze zustergemeente Bedum zijn er om 9.30 uur morgendiensten. Vier keer per jaar, bij de viering van het Heilig Avondmaal, zijn er ook in Onderdendam morgendiensten om 9.30 uur. Op een aantal dagen zijn er gezamenlijke diensten, afwisselend in Onderdendam en in Bedum. Dit betreft diensten op bid- en dankdag, oud- en Nieuwjaar, Goede Vrijdag en Hemelvaart.

Prediking

Het hart van de eredienst is de prediking van het Woord. Deze verkondiging vindt plaats vanuit het besef dat de Heilige Schrift het Woord van God is. In het gebed om de verlichting van de Heilige Geest, voorafgaande aan de prediking, bidden we of God zelf, door middel van de verkondiging van de predikant, tot de gemeente wil spreken.

In de prediking dient het wezen en werk van de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, ontvouwen te worden. Aan de gemeente wordt in de prediking de twee wegen voorgehouden, met als doel te brengen tot geloof en versterking van het gewerkte geloof.

De prediking dient in overeenstemming te zijn met het belijden van de kerk, zoals verwoord is in de genoemde oecumenische en gereformeerde belijdenisgeschriften.

Vanuit een grondige uitleg vindt een pastorale en praktische toepassing plaats naar het hart en leven van de gemeenteleden. Gestreefd wordt naar een heldere verkondiging in gewoon Nederlands, die voor jong en oud te begrijpen is. Het geheel van de gemeente, zowel qua leeftijd, als qua achtergrond, als qua levensomstandigheden dient hierbij in het oog te worden gehouden.

Liturgie

Tijdens de samenkomst van de gemeente bevinden we ons in de werkplaats van de Heilige Geest. God wil Zelf in de samenkomst van gemeente aanwezig zijn en tot ons spreken door middel van Zijn Woord. Daarbij past een eerbiedige houding en een verzorgde liturgie.

In de diensten wordt de klassieke gereformeerde liturgie gevolgd. Hierbij komen aan de orde: stil gebed, votum en groet, gemeentezang, lezing van de wet van God of het belijden van het christelijk geloof, gebed om schuldvergeving, gebed om verlichting door de Heilige Geest, Schriftlezing, Prediking, dankgebed, voorbeden, inzameling van de gaven en de zegen.

De kerkenraad streeft ernaar om naast de tekstprediking ook met regelmaat zondagen uit de Heidelberger Catechismus te behandelen, zodat de gemeente ook onderricht wordt in de hoofdlijnen van het Christelijk geloof.

Voor de Schriftlezing wordt gebruik gemaakt van de Herziene Statenvertaling. Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van de Statenvertaling of van de Bijbelvertaling van het NBG (1951). Wij zingen voornamelijk psalmen (in de berijming van 1773), met daarnaast 1 of 2 gezangen uit de gezangenbundel van de Nederlandse Hervormde Kerk (bundel '38)

De Heilige Doop

Op grond van het genadeverbond van God, opgericht met Abraham en zijn nageslacht, waarin na Pinksteren ook heidenen (niet-joden) mogen delen, wordt aan de kinderen van de gemeente de Doop bediend. Het beleid van de kerkenraad is om kinderen niet op te dragen, maar vast te houden aan de kinderdoop. Zij, die niet als kind gedoopt zijn, ontvangen dit sacrament op volwassen leeftijd, na voorafgaande belijdenis van het geloof.

De Heilige Doop is een teken en zegel van de afwassing van onze zonden door het bloed van de Here Jezus Christus. De Doop wordt bediend met dat doel, en niet uit gewoonte of bijgeloof. Voorafgaande aan de Doop vindt dan ook een pastoraal bezoek plaats waarin de ouders wordt uitgelegd wat de Doop betekent en waarin wordt gewezen op de belijdenis en de beloften die ouders bij de Doop dienen af te leggen.

De Heilige Doop wordt bediend in het midden van de gemeente. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van het klassieke doopformulier), vanwege de duidelijke uitleg die daarin wordt gegeven over de Bijbelse leer omtrent dit sacrament. Bij het dopen van kleine kinderen worden de doopvragen gesteld in aanwezigheid van de te dopen kinderen. Na de dienst ontvangen de ouders de Doopkaart en een kinderbijbel.

Het Heilig Avondmaal

De viering van het Heilig Avondmaal heeft een belangrijke plaats in het leven van de gemeente. Het Heilig Avondmaal is door Christus zelf ingesteld om ons te laten delen in de gemeenschap met Zijn lichaam en bloed.

Tot de Avondmaalstafel worden genodigd allen die in Christus geloven en dit kenbaar hebben gemaakt door belijdenis van hun geloof af te leggen. Kinderen worden niet aan de tafel genodigd. Aan hen wordt eerst op catechisatie de rijke betekenis van dit sacrament uitgelegd en vervolgens worden zij uitgenodigd en aangespoord om ook belijdenis van het geloof te doen, alvorens deel te nemen aan het Heilig Avondmaal.

Het Heilig Avondmaal wordt vijf keer per jaar gevierd, waaronder op Goede Vrijdag. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een van het klassieke avondmaalsformulier, vanwege de duidelijke uitleg die daarin gegeven wordt van de Bijbelse leer omtrent dit sacrament.

Op de zondag van de week voor een Avondmaalsviering wordt hier al aandacht aan besteed zodat de gemeenteleden zich die week hierop kunnen voorbereiden. In geval van bezwaren over belijdenis en wandel van de lidmaten van de gemeente (censura morem) kan in die week contact worden opgenomen met de predikant.

Bijzondere diensten

Naast de reguliere worden er door de Kerkenraad ook diensten gehouden bij bijzondere gebeurtenissen in het gemeenteleven, zoals bij een trouwerij of bij een uitvaart. Deze diensten vinden plaats op verzoek van gemeenteleden.

Huwelijksdiensten

In huwelijksdiensten worden alleen huwelijken tussen man en vrouw bevestigd en ingezegend. Bevestiging en inzegening vinden plaats nadat het huwelijk voor de burgerlijke wet is voltrokken. Andere levensverbintenissen of verbintenissen tussen mensen van hetzelfde geslacht kunnen op grond van Gods Woord niet worden bevestigd en ingezegend.

Voorafgaande aan een huwelijksdienst bereidt het bruidspaar zich hierop voor door samen met de predikant een catechetisch boek over het huwelijk door te nemen (bijvoorbeeld "Ik beloof je trouw" van ds. L.M. Vreugdenhil). Bij het huwelijksgesprek wordt de Bijbelse leer van het huwelijk doorgenomen. Hierbij wordt ook gewezen op de beloften die het bruidspaar dient af te leggen bij een kerkelijke huwelijksbevestiging.

In de dienst wordt het huwelijksformulier gelezen waarin de Bijbelse leer over het huwelijk wordt uitgelegd. De ouderling van dienst overhandigt namens de kerkenraad de huwelijksbijbel.

Uitvaartdiensten

Op verzoek van de familie kan er in de kerk een dienst gehouden worden voorafgaande aan de uitvaart. Ook dit zijn volwaardige kerkdiensten die plaats vinden onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Bij de invulling wordt dan ook rekening gehouden met de traditie en gebruiken van de gemeente.