Hervormde gemeente Onderdendam

Meditatie

Kerst 2018

Want een Kind in ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst
(Jesaja 9:5.)

De geboorte van een kind roept vaak diepe gevoelens op, zo heb ik dat zelf ook mogen ervaren. Gevoelens van verwondering, vertedering, afhankelijkheid en hoop. Als er ergens een kindje geboren is mag iedereen dat weten, want het is goed nieuws. Hoe zit dat met het Kind over Wie Jesaja spreekt? Jesaja heeft er duidelijk heel hoge verwachtingen van. Hij zal Koning zijn en licht brengen in een duistere wereld. Is het niet beter om wat voorzichtiger te zijn als je de verwachtingen uitspreekt over de toekomst van een pasgeboren kind? Er kan nog zoveel gebeuren. Misschien gaat het allemaal wel heel anders...

Als het gaat om het Kind van Bethlehem hoef je niet bang te zijn dat je te veel van Hem verwacht. Daarom hoeven we ook niet te aarzelen om de blijde boodschap van Zijn komst door te geven. Iedereen moet het weten dat Jezus geboren is. Er is onder de mensen namelijk geen andere Naam gegeven, waardoor wij zalig moeten en ook kunnen worden. Tegelijk is één naam niet genoeg om tot uitdrukking te brengen hoe diep en rijk de betekenis van Jezus Christus Zijn komst is. Als Jesaja daar over mag spreken heeft hij meerdere namen nodig: Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Deze namen proberen we op ons in te laten werken.

Wonderlijk, Raadsman; Daarmee spreekt Jesaja over de Messias die vervuld is met bovennatuurlijke wijsheid. Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid en doorziet alles. Aan zo'n Koning daar hebben we behoefte aan in de wereld en ook in de kerk. Zo'n Koning is ons in Jezus Christus gegeven. Verlangt u ook zo naar Hem?

Sterke God; Wie is de sterkste? Advent betekent: uitzien naar de Sterke God, voor Wie geen zonde te groot en geen last te zwaar is om te verbreken. Hij, Die zelfs de dood overwon, zegt het ook tegen ons: Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. (Matt. 11:28) Als dat waar is, dan moet je bij Hem zijn, bij Hem alleen!

Eeuwige Vader; Iemand 'vader' noemen... dat doe je niet zomaar. Een echte vader kent zijn kinderen en heeft het goede met hen voor. Hij beschermt hen, hij leidt hen, hij is er voor hen als zij hem nodig hebben. De Koning Die Jesaja mag aankondigen, zal zo'n Vader zijn. Hij is zelfs een Eeuwige Vader, dus een goddelijke Vader. Hij is de God die recht doet. De God Die een Vader is voor de wezen, een Rechter voor de weduwen. Hij zal de arme en de ellendige redden, is een Helper voor hem of haar die geen helper heeft. Hij is een God van ontferming. Deze hemelse Vader-Koning is in Bethlehem geboren om ook onze Vader-Koning te zijn. Kom, laten wij aanbidden!

Vredevorst; Vrede... De wereld smacht ernaar. Wanneer zal er echt vrede zijn? Geen oorlog meer, geen pijn? De Koning Die komen gaat, houdt niet van oorlog. Jesaja noemt Hem Vredevorst. Vrede... Aan de ene kant smacht de wereld ernaar, maar aan de andere kant koesteren we soms misschien de haat en het negatieve denken over een ander. Als de Vredevorst komt, moeten we onze persoonlijke oorlogen opgeven. Ook onze oorlog met God, ons wantrouwen, onze boosheid misschien wel. Kan dat? Ja, dat kan, omdat Zijn liefde sterker is dan alles wat ons nu nog zo naar beneden trekt. Zijn liefde overwint onze grootste vragen en onze diepste pijn. Gelooft u dat?

Want een kind is ons geboren,
een Zoon is ons gegeven;
en de heerlijkheid rust op zijn schouders.
Wonderbare raadsman, Goddelijke held,
Eeuwige vader, Vredevorst.
SELA

Gert Medema