Hervormde gemeente Onderdendam

Meditatie

Vertrouwen
(2 Koningen 19: 14-19)

Een penibele situatie waarin Hizkia verkeerde.
Opnieuw was Sanherib de koning van Assyrië tegen hem opgetrokken.
Eerder had Hizkia met veel zilver en goud een oorlog af kunnen kopen.
Nu stuurde Sanherib een sterke legermacht. De commandant van het leger maande Hizkia en het volk om zich over te geven, ze maakten toch geen schijn van kans. Hizkia stuurde een boodschap naar de profeet Jesaja. Deze weet hem te bemoedigen: Sanherib zal weg trekken en geen voet binnen Jeruzalem zetten. Maar er komen gezanten met brieven voor Hizkia. Hizkia gaat naar de tempel en spreidt de brieven voor het aangezicht van de Heere uit. Hij weet: de God van Israël is de enige waar ik op vertrouwen kan. Zijn gebed geeft het ook aan: Heere onze God, verlos ons toch uit zijn hand. Dan zullen alle koninkrijken van de aarde weten dat U Heere alleen God bent.

Die God is nog dezelfde God. Onze situatie is heel anders dan die van Hizkia. Maar ook wij lopen tegen allerlei problemen en zorgen aan, wat ons soms kan benauwen; Een oorlog dichtbij die z’n tweede jaar al is ingegaan, waar onvoorspelbare dingen gebeuren zoals de coup van de baas van een huurlingenleger. Hoe loopt dat af en rollen daar straks nog koppen? Ook de dreiging van kernwapens of het risico van een ondermijnde kerncentrale. Ook Nederland is bij deze oorlog nauw betrokken o.a. door de levering van wapens. Ook over het klimaat dat steeds grilliger lijkt te worden en waarbij we ons machteloos kunnen voelen baart zorgen. Ook allerlei zaken die wel spelen en niet opgelost worden: een landbouwakkoord wat een mislukking is geworden, de burger die geen vertrouwen heeft in de overheid en een overheid die de burger wantrouwt.

Gaan wij ook met onze zorgen naar een God die wij wel kunnen vertrouwen? Die wel hoort en die ook verhoort op Zijn tijd en wijze. De God die heel het wereldgebeuren maar ook onze persoonlijke situatie in de hand heeft. Met Sanherib liep het niet goed af. Hij spotte met God: in 1 nacht werden 185.000 van zijn soldaten gedood. Hij ging terug naar Nineve waar hij in de tempel van zijn god Nisroch door zijn zonen met het zwaard werd gedood. In 1 keer zag de werkelijkheid er heel anders uit.

Gods macht is nog dezelfde, alleen van Hem zijn wij afhankelijk. Spreuken 3:5 verwoordt dat heel bondig: Vertrouw op de Heere met heel je hart en steun op je eigen inzicht niet. Met alle onzekerheden die er zijn in je persoonlijk leven maar ook wereldwijd is er toch een plaats waar wel rust en zekerheid is. Bij hem mogen wij schuilen omdat hij alles in de hand houdt. We hoeven geen angst te hebben voor dingen die misschien gaan gebeuren.

Jezus verwoordt dat zelf heel duidelijk: Kijk naar de vogels in de lucht, zij zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel, gaat u ze niet verre te boven. Die God mogen wij vertrouwen, het loopt Hem niet uit de hand.

Henk Oudman