Hervormde gemeente Onderdendam

Gemeenteopbouw

Centraal in de vorming en toerusting van de gemeente (gemeenteopbouw) staat de zondagse eredienst. Dit is de plaats waar de gemeente in al haar geledingen samenkomst. Hier wordt het Woord van God verkondigt, wat de basis is van alle vorming en toerusting.

Daarnaast zijn er ook in de week samenkomsten van gemeenteleden, in allerlei verschillende verbanden, die gericht zijn op groei in het geloof en opbouw van de gemeente.

Catechese

Op catechisatie worden de jongeren van de gemeente onderwezen over de inhoud van Gods Woord en van het Christelijk geloof. Dit onderwijs ligt in het verlengde van de door ouders gedane doopbelofte en is gericht op het doen van openbare belijdenis van het geloof.

De catechese wordt gegeven door de predikant. Voor de verschillende leeftijdsgroepen worden verschillende samenkomsten gehouden, waarin rekening wordt gehouden met de ontwikkelingsfase waarin jongeren zich bevinden. De catechisatie wordt gegeven in het "winterseizoen"; de periode tussen de startzondag en Pasen. Er wordt gebruik gemaakt van de catechesemethoden van de Hervormd Gereformeerde Jeugd Bond (HGJB).

Voor de jongste groep (12-14 jaar) zijn er samenkomsten waarin het accent ligt op het vertrouwd raken met de Bijbel. In twee of drie jaar wordt de hele Bijbel doorgenomen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de werkboekjes "Leer ons kennen".

Voor de oudere groepen (15-17 jaar en 18+) zijn er samenkomsten waarin allerlei onderwerpen rond de drie G's behandeld worden (Geloof, Gebod en Gebed). Hier worden de werkboekjes "Leer ons geloven" gebruikt, waarin deze onderwerpen aan de hand van de Heidelberger Catechismus worden behandeld.

Voor hen die zich voorbereiden op het doen van openbare belijdenis van het geloof is er een kring waarin de belangrijkste onderwerpen van het geloof in een eenjarige cursus aan de orde komen. Hierbij wordt het boek "Leer ons belijden" gebruikt. Deze cursus is ook te volgen voor he die nog geen belijdenis van het geloof willen afleggen, maar zich meer in het Christelijk geloof verdiepen willen, of voor hen die al belijdenis hebben gedaan, maar zich nu opnieuw in de kernonderwerpen van het Christelijk geloof willen verdiepen.

Jeugdwerk

Tienerclub. Samen met onze zustergemeente Bedum hebben we een tienerclub voor jongeren n de leeftijd van 12-17 jaar. De doelstelling van deze club is om de jongeren van de gemeente zowel te begeleiden bij hun geloofsontwikkeling als hen een ruimte te bieden waar zij hun leeftijdgenoten kunnen ontmoeten en met hen ontspannen wijze kunnen zijn. Hiertoe zijn er gedurende het seizoen, afwisselend thema-avonden, waarop met elkaar nagedacht en gesproken kan worden over onderwerpen van het geloof, als avonden met een recreatief karakter, waarop allerlei sportieve of culturele evenementen plaatsvinden. Een groep gemeenteleden leidt deze club.

Gespreksgroep 18+

Voor jongeren vanaf 18 jaar is er een gespreksgroep. Hierop worden, aan de hand van een boekje, allerlei onderwerpen betreffende de inhoud en de praktijk van het Christelijk geloof besproken. Deze avonden zijn bedoeld voor zowel kerkelijke meelevende jongeren als voor jongeren die op een wat grotere afstand tot het geloof staan, maar hierover wel in gesprek willen gaan. Deze avonden worden geleid door de predikant.

Bijbelkringen

Op de Bijbelkringen komen de deelnemers om de vier weken bij elkaar voor Bijbelstudie, gebed en ontmoeting. Ieder seizoen wordt een Bijbelgedeelte gekozen, zoveel mogelijk een aaneengesloten en / of afgerond gedeelte, afwisselend uit het Oude en het Nieuwe Testament. Bij de bestudering hiervan wordt gebruik gemaakt van een studieboekje. Er is een Bijbelkring voor gemeenteleden vanaf 25 jaar, en een Bijbelkring voor gemeenteleden vanaf 50 jaar. De Bijbelkringen worden geleid door de predikant.

Cursus Theologische Vorming Gemeenteleden

Voor gemeenteleden die zich graag wat meer in de theologie willen verdiepen, is er de cursus Theologische Vorming Gemeenteleden (TVG). Deze cursus is een onderdeel van de landelijke cursus TGV, zoals die vanuit de Protestantse Kerk in Nederland op verschillende plaatsen gegeven wordt. Op iedere plaats werken een aantal omliggende gemeenten samen om de cursus op die plek te kunnen aanbieden. Hier gaat de cursus uit van (de predikanten van) de Hervormde gemeenten van o.a. Groningen, Bedum en Onderdendam, Stedum, Siddeburen, Onstwedde, Alteveer en Stadskanaal.

De cursus duurt in totaal drie jaar. Ieder cursusjaar omvat vier blokken van zes weken. Het programma omvat de volgende vakken: Oude Testament, Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis, Dogmatiek, Ethiek, Praktische theologie, Zending & Evangelisatie en Gemeenteopbouw.

Na drie jaar krijgen de cursisten het certificaat van de landelijke kerk. Het is ook mogelijk om een vak naar keuze, of een eenjarig programma te volgen.

Gemeenteavond

Verslag gemeenteavond 17 november 2010. Gastspreker Anja van Maanen (IZB).

vier cirkels

De 4 cirkels staan voor de lagen die de gemeente van Onderdendam wil bereiken. Het hart van de cirkel is de eigen gemeente. Daaromheen liggen achtereenvolgens de randkerkelijken, de directe omgeving, en het platteland van Noord-Groningen.

Verschillende doelgroepen die alle een eigen aanpak vergen. Het is belangrijk om bij het missionaire werk de doelgroep duidelijk voor ogen te hebben en daarbij aan te sluiten. Zeker als het om de 2 buitenste cirkels gaat, is het gezamenlijke missionaire werk aan re raden. Bijvoorbeeld met gemeenten uit de ring, of met de GKV ter plaatse. Dat laatste gebeurt al met de VBW.

Verder is het aan te raden om trajectmatig te denken. Als er een missionaire activiteit wordt georganiseerd, kan er vast worden nagedacht over het vervolg daarop. Zo blijft men de doelgroep steeds een stap voor op hun weg in het ontdekken van het Christelijk geloof en de kerk.

Het missionaire zit niet in de activiteiten. Ook in Onderdendam blijkt dat de vele werk neerkomt op een betrekkelijk kleine groep actieve mensen, die daardoor soms overbelast dreigt te raken De persoonlijke benadering door actieve gemeenteleden aan niet zo actieve kerkgangers met het verzoek om hulp wordt geadviseerd. Het stoppen van een activiteit behoort ook tot de mogelijkheden. In ‘Handboek voor een gezonde gemeente’ van de auteur Robbert Warren, wordt een gemeente gezond genoemd wanneer de kerntaken, te weten de eredienst en het pastoraat, goed functioneren. Dat maakt de gemeente gezond en wervend.

De liefde tot God, aangeduid met de ‘B’ van Boven. Is belangrijk om missionaire gemeente te kunnen zijn. Ook de ‘B’ van binnen wordt genoemd. Daarmee wordt bedoeld dat de gemeente als lichaam van Christus omziet naar elkaar en in liefde samenleeft. Bij een gemeente waar deze beide ‘B’s’ goed functioneren zal er zeker aandacht zijn voor de derde ‘B’ van buiten. Dan komen de drie buitenste cirkels als vanzelf in beeld en zal de gemeente aantrekkelijk zijn. Missionair zijn is een wezenskenmerk van de kerk. Het is niet iets dat tijdelijk op de agenda komt en daarna weer verdwijnt. Een gezonde gemeente is per definitie missionair!

Het verdient aanbeveling om aan te sluiten bij missionaire activiteiten die aan het doel beantwoorden en geslaagd, gezegend zijn verlopen. Een voorbeeld in Onderdendam is de VBW. Contacten met de kinderen, hun ouders en grootouders en met de leden van de GKV die ook in deze activiteit zijn betrokken kunnen worden uitgebouwd.

De gemeente wordt uitgedaagd om in de spiegel te kijken van de gezonde gemeente en de het functioneren van de drie ‘B’s.

Psalm 119:3 wordt ter afsluiting als een gebed gezongen. Zonder gebed gaat het niet. De leiding van de Heilige Geest is onmisbaar!

Anja van Maanen