Hervormde gemeente Onderdendam

formulier 2 uit het dienstboek

We zijn als gemeente bijeen om het huwelijk van (naam) en (naam) voor Gods aangezicht te bevestigen en er met hen en voor hen Zijn zegen over te vragen. Zo hoort dan allen dat het huwelijk een inzetting van God is, bedoeld als een gemeenschap voor het hele leven, waarin man en vrouw overeenkomstig Gods wil, liefde en trouw, hulp en toewijding van elkaar mogen ontvangen, zowel in voorspoed als in tegenspoed.

Inzetting van het huwelijk

Want God, onze Vader, Die hemel en aarde en al wat daarin is geschapen heeft, schiep de mens als man en vrouw. Hij sprak: Het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal iemand maken met wie hij zijn leven kan delen. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich bij zijn vrouw voegen en die twee zullen één zijn. Van deze hechte band tussen man en vrouw in het huwelijk getuigt ook onze Heere Jezus Christus en Hij voegt er aan toe: Wat God heeft samengevoegd, scheide de mens niet. De apostel Paulus noemt deze eenheid tussen man en vrouw een groot geheim, dat hij vergelijkt met de eenheid tussen Christus en Zijn gemeente.

Men zal derhalve het huwelijk niet lichtvaardig of gedachteloos aangaan, maar eerbiedig en dankbaar, in de vreze des Heeren. En hoewel sinds de zondeval ook de gehuwden velerlei tegenspoed en verdriet overkomt, zo mogen zij toch in het geloof verzekerd zijn van de hulp van God.

Bedoeling van het huwelijk

Opdat jullie nu in je huwelijk naar Gods geboden en onder Zijn beloften mogen leven, zo zullen jullie vervolgens ook weten, met welke bedoeling God het huwelijk heeft ingesteld.

Het eerste doel is dat man en vrouw, door oprechte liefde verbonden elkaar in waarachtige eenheid zullen toebehoren en elkaar trouw zullen helpen en bijstaan in alle dingen, die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren.

Het tweede doel is dat jullie onder de zegen van God, die gezegd heeft: Weest vruchtbaar en vermenigvuldigt, samen een gezin zullen vormen dat is tot eer van God, tot opbouw van Zijn gemeente en tot heil van de kinderen als die jullie toevertrouwd zullen worden, en hen in de waarachtige kennis en vreze des Heeren zullen voorgaan.

Het derde doel is dat iedere man met zijn eigen vrouw en iedere vrouw met haar eigen man, overeenkomstig Gods wil, met een goed en gerust geweten zal leven. Dat ons lichaam, als een tempel van de Heilige Geest, niet door overspel wordt verontreinigd. Wij  zijn niet van onszelf, want we zijn duur gekocht. Verheerlijkt dan God met uw lichaam.

Wederzijdse verantwoordelijkheid

Tenslotte zullen jullie weten hoe zich de één tegenover de ander, volgens het Woord van God, heeft te gedragen.

(naam), je zult je vrouw liefhebben, zoals Christus de gemeente heeft liefgehad. Zoals Christus het hoofd is van de gemeente en Zich voor haar heeft overgegeven om haar te heiligen, ben jij het hoofd van je vrouw en je zult haar in gevende en sparende liefde dienen, leiden en beschermen, opdat jullie samen oprecht voor Gods aangezicht kunnen staan.

Overeenkomstig Gods gebod zul je getrouw en toegewijd je werk verrichten om jou en de jouwen te onderhouden. Verder zul je als hoofd van je gezin, dat deel is van een grotere gemeenschap, je verantwoordelijkheid tegenover de samenleving, in kerk en maatschappij verstaan.

(naam), je moet weten dat God je aan je man verbonden heeft, zoals de gemeente aan Christus verbonden is. Zoals de gemeente haar Heere liefheeft en gehoorzaam volgt, zo zul jij je man liefhebben en volgen in alle dingen, die recht en billijk zijn. In vertrouwen op God zul je aan je gezin goede zorg besteden en het bewaren in de vreze des Heeren, opdat allen, die aan je hoede worden toevertrouwd, God daarvoor zullen danken en verheerlijken.

Tenslotte (beide voornamen) , houdt steeds in gedachten, dat jullie beiden erfgenamen van de genade van het leven zijn. Wilt daarom in wijsheid met elkaar samenleven en nimmer verbitterd tegen elkaar zijn, opdat jullie gebeden niet verhinderd worden.

Bevestiging en inzegening

Daar er geen wettige bezwaren zijn ingebracht, waarom jullie huwelijk niet zou mogen worden bevestigd, zullen we daar nu toe overgaan.

Jullie begin zij in de naam van de Heere, Die hemel en aarde geschapen heeft.

Bevestiging van het huwelijk

Huwelijksvragen

(bruid en bruidegom staan op en geven elkaar de rechterhand)

(naam), verklaar je hier voor God en zijn gemeente, dat je genomen hebt en neemt tot je vrouw (naam), en beloof je, dat je haar nimmer zult verlaten, in goede noch kwade dagen, in rijkdom noch armoede, in ziekte noch gezondheid, tot de dood jullie zal scheiden.

Beloof je dat je haar in liefde zult leiden en beschermen, zoals een Godvrezend man aan zijn wettige vrouw verschuldigd is. Beloof je dat je heilig met haar zult leven, haar trouw houdende in alle dingen overeenkomstig het heilig evangelie?

Wat is hierop voor het heilig aangezicht van de Heere en in het midden van zijn gemeente die hier vergaderd is, jouw hoorbaar antwoord?

(naam), verklaar je hier voor God en Zijn gemeente, dat je genomen hebt en neemt tot je man, (naam), en beloof je, dat je hem nimmer zult verlaten, in goede noch kwade dagen, in rijkdom noch armoede, in ziekte noch gezondheid, tot de dood jullie zal scheiden.

Beloof je dat je hem in liefde zult gehoorzamen en helpen, zoals een godvrezende vrouw aan haar wettige man verschuldigd is. Beloof je dat je heilig met hem zult leven, hem trouw houdende in alle dingen overeenkomstig het heilig evangelie?

Wat is hierop voor het heilig aangezicht van de Heere en in het midden van zijn gemeente die hier vergaderd is, jouw hoorbaar antwoord?

Bevestiging van het huwelijk

Zingen: Psalm 134 vers 2

De Vader der barmhartigheid, die jullie door zijn genade tot de heilige staat van het huwelijk geroepen heeft, verbinde jullie met rechte liefde en trouw, en geve jullie zijn zegen.

Amen.

Zingen: Psalm 134 vers 3