Hervormde gemeente Onderdendam

Diaconaat

Diaconaat vindt haar oorsprong in het dienstbetoon van de Here Jezus. In navolging van Hem zijn ook Zijn volgelingen geroepen tot dienst aan de naaste, met name de naaste in nood. In het begin droegen de apostelen zelf deze zorg voor de armen. Zij ontvangen opbrengst van de verkochte goederen en deelden uit aan ieder die daar behoefte aan had. Later hebben de apostelen speciale ambtsdragers, de diakenen, gekozen die de zorg voor de armen als taak hadden (Handelingen 6).

Ook vandaag de dag is het nog steeds de taak van de diaconie om richting en mede uitvoering te geven aan de diaconale opdracht om te leven vanuit Gods Woord door er voor mensen te zijn in allerlei omstandigheden. Daarbij is het van belang dat niet alleen ambtsdragers (diakenen), maar ook niet-ambtsdragers (de gehele gemeente) zijn geroepen tot de dienst der barmhartigheid. De diaconie ziet het dan ook als haar taak de gemeente bewust te maken van de noden die er zijn, zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd.

Werkwijze

De diakenen bereiden de viering van het Heilig Avondmaal voor en bedienen aan de tafel. Daarnaast wordt bij iedere dienst door de diakenen gecollecteerd voor een diaconaal doel. De collectedoelen worden van tevoren in het kerkblad vermeld en in de dienst afgekondigd.

In overeenstemming met de richtlijnen van de Protestantse Kerk in Nederland, stelt het college van diakenen jaarlijks een jaarrekening en een begroting op. Deze worden ter beoordeling en vaststelling voorgelegd aan de kerkenraad, en voor de gemeente ter inzage gelegd en op een gemeenteavond toegelicht.

Diaconale ondersteuning vindt plaats op drie niveaus:

Plaatselijk: attenties voor zieken en ouderen, kerstfeest voor ouderen, instandhouding van het verenigingsgebouw, jeugdwerk en evangelisatiewerk.

Landelijk: Hervormd Gereformeerde Jeugd Bond (HGJB), Inwendige Zendingsbond (IZB), Gereformeerde Zendingsbond (GZB), Stichting Christenen voor Israel, Woord & Daad, Stichting De Hoop en Stichting De Herberg.

Wereldwijd: Werelddiaconaat, vier of vijf projecten van de Gereformeerde Zendingsbond (GZB).

Participatie in de Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning in de gemeente Bedum. In samenwerking met onze zustergemeente in Bedum is een van de diakenen hier naartoe afgevaardigd om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen op dit gebied.

Rekeningnummers Diaconie Hervormde gemeente Onderdendam

Voor het overmaken van uw financiƫle bijdrage en voor giften aan de diaconie kunt u gebruik maken van het volgende rekeningnummer:

Bankrekeningnummer: NL76ABNA0975548271
ten name van College van Diakenen Hervormde Gemeente Onderdendam.